خدمات بازرگانی

دپارتمان بازرگانی

به دلیل وجود تخصص بازرگانی در هلدینگ الماس، چنانچه نیاز به خدمات بازرگانی دارید میتوانید با هلدینگ تماس بگیرید.